Bodenpensionärernas

Bowlingsällskap

Protokoll

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hem  Styrelsen  Medlemmar  Träningstider Tävlingar  Riksserienlagstavlan  Bildarkiv 

Gästbok  

 

 

 

STADGAR för Bodens Pensionärers Bowlingsällskap

       antagna vid årsmötet 2014-02-13 och fastställda vid medlemsmötet 2014-05-12

 

§ 1 Föreningens namn och ändamål

Föreningens namn är Bodens Pensionärers Bowlingsällskap, BPBS, och har till ändamål att

utgöra en sammanslutning för tillvaratagande av medlemmarnas gemensamma intresse för bowling.

§ 2 Medlemskap

Berättigad till inträde i föreningen är alla pensionärer som fyllt 55 år.

Medlem i föreningen är den som betalt beslutad medlemsavgift.

Årsavgiften för nästkommande år bestäms på höstens medlemsmöte och skall vara erlagd senast den 31 mars . Önskas inträde i föreningen efter den 1 september skall halv avgift erläggas för innevarande år.

Medlem som är 80 år eller äldre betalar halv medlemsavgift från och med det år medlemmen fyller 80 år.

§ 3 Styrelsen

Styrelsen skall bestå av ordförande och fyra ledamöter samt två suppleanter.

Ordförande väljs på ett år, ordinarie ledamöter väljs för en tid av två år, varvid två ledamöter väljs vartannat år. Två suppleanter väljs på ett år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, kassör och sekreterare.

 

§ 4 Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter.

Styrelsen beslutar på föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen skall verkställa av årsmötet fattade beslut, handha föreningens ekonomiska angelägenheter och föra räkenskaper, samt avge årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret.

Styrelsen sammanträder på kallelse från ordföranden eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutsmässig då minst 3 ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.

Om ordförande så finner erforderligt kan brådskande ärende avgöras genom telefonsammanträde och protokollföras vid närmast därefter följande ordinarie sammanträde.

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör var för sig.

 

§ 5 Revision

Styrelsens förvaltning skall årligen granskas av två på årsmötet utsedda revisorer. Ekonomisk redovisning, protokoll och övriga handlingar som visar föreningens förvaltning skall överlämnas till revisorerna senast 3 veckor före årsmötet och revisorerna skall senast en vecka före årsmötet avge sin berättelse till styrelsen.

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

 

 

§ 6 Kallelser

Föreningens medlemmar kallas till årsmöte genom anslag i bowlinghallen samt på föreningens hemsida, senast tre veckor före utsatt datum.

Kallelser till medlemsmöten sker senast två veckor före utsatt möte.

 

§ 7 Årsmöte

Föreningens årsmöte hålls under februari månad varvid föredragningslistan skall innehålla följande punkter

1.      Mötets öppnande

2.      Mötets utlysande   

3.      Fastställande av röstlängd

4.      Dagordningens godkännande

5.      Val av ordförande och sekreterare för mötet.

6.      Val av två protokolljusterare tillika rösträknare

7.      Verksamhetsberättelse

8.      Ekonomisk berättelse

9.      Revisorernas berättelse

10.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna räkenskapsåret

11.  Fastställande av kostnadsersättningar

12.  Val av

A)     Ordförande för en tid av ett år

B)      2 styrelseledamöter för en tid av två år

C)    2 suppleanter för en tid av ett år

D)    Revisor för en tid av två år

E)     Revisorsuppleant för en tid av ett år

F)     1 eventuellt 2 ledamöter till tävlingskommittén för en tid av två år 

G)    2 ledamöter till festkommittén för en tid av två år

H)    2 lotteriansvariga för en tid av ett år

I)       3 ledamöter till valberedningen, varav en sammankallande, för ett år

13.  Behandling av till styrelsen inkomna motioner

14.  Mötets avslutande

 

Beslut i frågor av större ekonomisk betydelse för föreningen eller dess medlemmar får inte fattas om detta inte har funnits med i kallelsen till mötet

§ 8 Rösträtt

Vid årsmötet/medlemsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig och kan inte överlåtas ej heller utövas genom ombud. Ledamot av styrelsen får ej delta i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen eller vid val av revisorer.

 

§ 9 Beslut och omröstning

Beslut fattas med acklamation (bifallsrop) eller om votering begärs, kan omröstning fattas antingen öppet (handuppräckning) eller sluten (skriftlig). Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder utom vid personval där lotten får avgöra.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som närvarar på mötet.

 

 

§ 10 Motioner

Motion från medlemmar skall vara inlämnad till styrelsen senast två veckor före aktuellt årsmöte. Inlämnad motion till årsmöte skall hållas tillgänglig för medlemmarna minst en vecka före årsmöte eller extra årsmötet.

§ 11 Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls om styrelsen eller revisorerna anser att det är nödvändigt eller om minst 25 % av föreningens medlemmar kräver detta. Begäran skall inlämnas till styrelsen och vara skriftlig. Av begäran skall framgå det eller de ärenden som medlemmarna vill att mötet skall behandla. Vid extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas

§ 12 Stadgeändring

Dessa stadgar kan inte ändras eller upphävas annat än genom beslut av två efter varandra följande möten, av vilket det ena skall vara föreningens årsmöte. Vid vardera möte erfordras att minst 2/3 av de i omröstningen deltagande är ense om beslutet.

Vad denna paragraf föreskriver beträffande ändring eller upphävande av stadgarna gäller även i fråga om beslut om föreningsupplösning

§ 13 Utträde/Uteslutning

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligt eller muntligt anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att den har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått del av de omständigheter som föranlett medlemskapet ifrågasättande. Beslut om uteslutning får ej heller fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet skall skälen för uteslutning redovisas. Beslutet skall tillställas den berörde inom 14 dagar efter beslut.

§ 14 Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte eller extra årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Om föreningen upplöses skall föreningens tillgångar, vid eventuellt överskott, tillfalla ideell förening som bestämmes på årsmötet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tillbaka